Laster Hendelser
  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Plaavejaevrien lïhke Pluppe årroeminie sov voelpigujmie ektine mej nommh Tjeskie jïh Slamma – tjetskie jïh sluemege. Altese voepth leah plaave goh bïevlh gïjrege jïh altese tjeapohkenlijnie moerine slomtjeminie tjaktjege. Ij guhte maehtieh dam vuejnedh jallh govledh gænanh. Dah ajve viskes tjaktjelasth bïegkesne vuejnieh. Dah gïjrejohkem guvlieh mij tsirkeste. Men mijjieh hov buerebe daejrebe. Daate teaterestuhtje Pluppen jïh altese voelpi bïjre, båata såemies dejstie gærjijste seamma nommine mejtie tjaelije Inga Borg lea tjaaleme.

I jojkikalens form, har vi dramatisert noen av den svenske forfatterinnen Inga Borgs bøker om Plupp, som er en liten figur med blått hår som bor i fjellet. Han er i utgangspunktet usynlig for alle mennesker, foruten dem som tror på ham. I forfatterinnen Inga Borgs verden, er han synlig som det blå man kan se som en skiftning over den smeltende snøen i fjellet på våren. På høsten kan man se hans oransje halsduk som svajer i i fjellbjørkene, når det blåser. Fast noen tror at det kun er løv. Plupp har 2 gode venner: Slamma (Lemmen) og Tjeskie (Røyskatt).  Sammen møter de på utfordringer og nye venner i naturens rike.

Klikk her for en smakebit fra forestillingen.