About Åarjelhsaemien Teatere

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Åarjelhsaemien Teatere has created 16 blog entries.

Tjidtjie- Mamma har premiere under Olavfestdagene

2017-06-19T10:55:23+00:00 onsdag 5. april 2017|

Foto: Eirik Børseth Vuesiehtimmien Bïjre: Laavenjostoeguejmieh: Rohde & Aass produksjoner, Noerhte-Trööndelagen Teatere jïh Åarjelhsaemien Teatere Akte noere saemien nyjsenæjja voejhkele sov byjjenimmine åarjelsaemien internatesne måahtadidh jaepieh 1990 Nøørjesne. Gellie boelhkine åarjelsaemien maanah hïejmeste seedtesovveme edtjieh internaatesne årrodh skuvlesne vaedtsedh. Dïhte lij akte voerkes boelhke daaroedehtemepolitihkeste. Mænngan saemiej skuvlh vierhtine sjïdtin edtjin saemien kultuvrem gorredidh. Eejhtegh [...]

Jupmelen Gïele/Guds stemme – Syng for livet

2017-08-23T11:20:34+00:00 onsdag 18. januar 2017|

  Jupmelen Gïele /Guds stemme – syng for livet, er et prosjekt Åarjelhsaemien Teatere og Saemien Åålmege (SÅR)- samisk menighet i sørsamisk område samarbeider om. Prosjektet skal være et bidrag for å vise mangfoldet i kirka. Prosjektleder er Charlotta Kappfjell. Jupmelen gïele- Guds stemme har mange forskjellige uttrykk, også et sørsamisk. Målsetningen med prosjektet er [...]

Plupp høster rosende kritikk i Snåsningen 16 november 2016

2017-04-06T08:45:37+00:00 torsdag 1. desember 2016|

Etter at Plupp- akte joejkespïele - en jojkikal hadde besøkt Snåsa i Nord-Trøndelag høstet forestillingen rosende ord i  avisen "Snåsningen". En av de som ble intervjuet Dorotea på 9 år sier at det var et veldig bra stykke og hun og lillebroren som kan litt samisk fra før kan litt mer etter å ha sett stykket.