Joekoen sjyöhtehke teatere saemien åejviegujnen bïjre:

«ELSA LAULA»

Elsa Laula Renberg (1877-1931) lij akte guvhkiehtæjja saemieaamhtesen sisnjelen aktene geerve jarkelimmesne nöörjen siebriedahkejieliedisnie. Aaj jïjtse bïjre klåamsoeji. Jeatjah baakoejgujmie; goh sjugniedamme teaterescenese 80 jaepieh mænngan Elsa sealadi. Elsa Laula Renberg lij meatan jïh veartenen voestes saemiesiebriem Sveerjesne tseegki jaepien 1904, jïh lij tsevtsiedæjja dan voestes abpelaanten saemietjåanghkose Tråantesne goevten 6.b. 1917, mij daan biejjien heevehtibie goh saemiej åålmegebiejjie. Jaepien 1904 dïhte gærjam «Inför Lif eller Död» bæjhkoehti, jïh desnie Elsa digkede dejtie dåeriesmoeride goh dåeriesmoerh alkohovline, dåeriesmoerh giefiesvoetine, skuvletsiehkieh jïh reakta laantese jïh tjaetside. Joekoen daate minngemes teema lea joekoen sjyöhtehke daan biejjien aaj. Vuasahtalleme aaj akte vihkeles væjsaldahke heevehtimmien vööste steemmereakteste jïh maadthlaakeste 2013/2014.

Ij leah akte soptsese akten heeltegaagkoen jallh martyren bïjre, men guvvie dehtie tjidtjeste jïh almetjistie 6 maanajgujmie dejnie tjarke politihkeles faamojne. Dïhte jïjtje konsekvensigujmie sov veeljemijstie jieli, ihke muvhten boelhken dle åejvieladtjh, bielieh dejstie saemien årroejijstie jïh altese lïhkemes fuelhkie satnem vuastalesti dennie barkosne saemien reaktajgujmie jïh diedtigujmie.

Vuasahtalleme lea akte laavenjostoe Noerhte-Trøøndelagen Teateren jih Åarjelhsaemien Teateren gaskem. Dïhte voestes vuasahtalleme Tråantesne sjædta goevten 6.b., jih dan mænngan edtja mïnnedimmesne årrodh Trööndelagesne jïh Nordlaantesne göökte våhkoeh goevten. Nordlaanten Teatere lea laavenjostoeguejmie minnedimmesne göökte orre våhkoeh Nordlaantesne tjaktjen 2012. Jeatjah gaavhtan dle sæjhta aaj vuasahtallemem vuesiehtidh gelline ovmessie festivaaline.

Manuse: Cecilia Persson, Ada E. Jürgensen, Hilde Skancke Pedersen jïh Liv Hege Nylund
Regije: Liv Hege Nylund, NTT
Regijesæjjasadtje/koreografe: Ada E. Jürgensen, ÅST Dorjehtæjja: Cecilia Persson
Scenografije/kostyme/plakaate: Hilde Skancke Pedersen
Gåarome: Kari Britt Nilsen, Nordlaanten Teatere Musihke: Frode Fjellheim

2016-11-09T08:59:58+00:00søndag 6. november 2016|