Foto: Eirik Børseth

Vuesiehtimmien Bïjre:

Laavenjostoeguejmieh: Rohde & Aass produksjoner, Noerhte-Trööndelagen Teatere jïh Åarjelhsaemien Teatere

Akte noere saemien nyjsenæjja voejhkele sov byjjenimmine åarjelsaemien internatesne måahtadidh jaepieh 1990 Nøørjesne. Gellie boelhkine åarjelsaemien maanah hïejmeste seedtesovveme edtjieh internaatesne årrodh skuvlesne vaedtsedh. Dïhte lij akte voerkes boelhke daaroedehtemepolitihkeste. Mænngan saemiej skuvlh vierhtine sjïdtin edtjin saemien kultuvrem gorredidh.

Eejhtegh sijjien maanide gååhkese hïejmeste seedtin juktie saemien gïelem jih kultuvrem lïeredh, jih idtjin dejtie vihth råakh eannan skuvle-eejehtimme.

Tjidtjie lea akte vuesiehtimmie deal maanaj jïh noeri bïjre. Dïhte lea vïentji jïh györemen bïjre. Vaeriej jih gieselaanten tjoevkesen bïjre. Akten gïelen bïjre mij gaarveneminie. Jïh 6.-n jaepien båeries nïejten bïjre gie tjidtjebem ohtsele, sov «Tjidtjie».

Vuesiehtimmie lea daejstie dåarjelamme: Nöörjen Kultuvreraerie, Saemiedigkie, Åarjel-Tröndelaagen Fylhkentjïelte, Noerhte-Trööndelagen Fylhkentjïelte, Noerhtelaanten Fylhkentjïelte, Tråanten tjïelte, Fond for lyd og bilde, Spenn.no, DansiT, Tråante, Olavsfestdagene

Om forestillingen:

Et samarbeid mellom Rohde&Aass produksjoner, Nord-Trøndelag teater og Åarjelhsaemien Teatere.

En ung samisk kvinne prøver å forstå og forsone seg med oppveksten sin på sørsamisk internat på 1990-tallet i Norge. Sørsamiske barn har i mange generasjoner blitt sendt hjemmefra for å bo på internat og gå på skole. Først som en bevisst del av fornorskningspolitikken. Senere som et middel i den samiske kulturens gjenreising. Foreldre sendte barna sine milevis av sted for at de skulle lære samisk språk og kultur, og så dem ofte ikke igjen før til jul eller sommer.

Tjidtjie handler om disse barna og ungdommene. Det handler om vennskap og forelskelse. om vidda og om lyset på sommerfjellet. Om et språk som er i ferd med å dø ut. Og det handler om en 6-årig jente som savner mammaen sin, sin «Tjidtjie».

Forestillingen er basert på intervjuer med sørsamer som selv har vokst opp på internat.

Forestillingen er støttet av: Norsk Kulturråd, Sametinget, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Nordland Fylkeskommune, Trondheim kommune, Fond for lyd og bilde, Spenn.no, DansiT, Tråante og Olavsfestdagene.

Bïhkedæjja jih maanuse/Regi og manus: Ane Aass      Svïhtje/Koreograf: Mia Habib                          Hammoedæjja/Scenograf: Gjermund Andresen Tjeahpoeraerije/Dramaturg: Rasmus Rohde         Tjoevke/Lysdesigner: Eirik Brenne Torsethaugen                    Musihken raeriestæjja/Musikalsk konsulent: Frode Fjellheim Dorjeje/Produsent: Vibeke Hay Wold                                     Jarkoestæjja jih raeriestæjja/Språkkonsulent: Maria Kråik Stenfjell Dorjehtæjja/Med: Marja Lisa Thomasson                    Joejhkere/Joiker: Charlotta Kappfjell                  Tsiemije/Perkusjonist: Tor Haugerud                          Daanhtsere/Danser Erlend Audestad Danielsen

Billetter kommer ut for salg på Nord-Trøndelag Teater sin hjemmeside, følg lenken: Forestillingen Tjidtjie

2017-06-19T10:55:23+00:00onsdag 5. april 2017|