Laster Hendelser

Staaloe  – faamoej vööste gæmhpodh / -å bekjempe kjempene.

Buerie båeteme mijjen mubpien soptsestimmieteaterasse Staaloen bïjre. Daan aejkien akte onne saemienïejte mij tjuara  dan stoerre, veaksehke Staaloen jïh altese gåmma Rovhtegen vööste gæmhpodh mij lea isvelihke jïh vaarege. Rovhtegen akte guhkies ruevtiegïrse maam nuhtjie juktie hïegkem almetjijstie njammedh. Dan åvteste saemienïejte tjuara dovne væjsehke jïh våårege årrodh.

Velkommen til vårt andre fortellerteater om Staaloe. Denne gangen er det en liten samejente som må bekjempe den store, sterke Staaloe og hans kone Rovtege som er blodtørst og farlig. Rovtege har et langt jernrør som hun bruker for å suge livet av folk. Derfor må samejenta være både lur og forsiktig.

Staaloe akte vihkeles mytologeles gaagkoe saemien soptsestimmievuekesne. Staaloen leah almetji gaajhkh viesjiesvoeth mejtie edtjebe lïeredh gïetedidh goh maanah. Dan åvteste dïhte tjirkijinie åtnasåvva guermiefaamoej åvteste veartenisnie. Seamma tïjjen lea akte “dejstie mubpijste”, dah mah ålkoelistie båetieh jïh eah maam gænnah guarkah saemien eatnemen jïh aerpievuekiej bïjre.

Staaloe er en sentral mytologisk skikkelse i samisk fortellertradisjon. Han representerer alle menneskelige svakheter som vi skal lære å håndtere som barn. Derfor brukes han som representant for kaos-kreftene i verden. Samtidig er han en av «de andre», de som kommer uten ifra og som ikke forstår noe om samisk natur og tradisjon.

Daejnie teaterestuhtjine dan isvelihke Staaloen jïh altese gåmman bïjre, sïjhtebe mijjen dåarjoem vedtedh guktie dïhte saemien soptsestimmievuekie annje jeala. Daelie mijjieh fuemtide gåhtjobe juktie vihtem jïh goerkesh lïeredh – Saepmien stööremes fæjjoeh jïh vïrrenjammijh!

Med denne forestillingen om den blodtørstige Staaloe og hans kone Rovtege, ønsker vi å gi vårt bidrag til å holde den samiske fortellertradisjonen ved live. Nå maner vi frem kjempene for å lære folkevett og forstand – Sápmis største fiender og blodsugere!
 

Dåarjoehtæjja,manuse/ Medvirkende,manus: Marianne Kappfjell

Stuvrije /Regi: Marianne Kappfjell, Leammuid Biret Rávdnà

Bïhkedimmie, Tjiehpeles konsulente / Dramaturg,kunstnerisk konsulent: Mette Brantzeg

Dåahkadarjoje / Dukkemaker: Grete Larsen

Gaarvoe / Kostyme: Kari Britt Nilsen

Denne forestillingen spilles for inviterte gjester; barnehager og skoler.