About Cecilia Persson

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Cecilia Persson has created 11 blog entries.

ELSA LAULA – nypremiere 6. februar kl 20.00 – Trøndelag Teater/Tråante 2017

2016-11-09T09:06:33+00:00onsdag 9. november 2016|

BRENNAKTUELL TEATER OM SØRSAMISK FOREGANGSKVINNE Elsa Laula Renberg var drivkraften bak det første landsdekkende samemøte i Trondheim, 6.februar 1917. I 1904 ga hun ut boken «Inför Lif eller Död» hvor hun tok for seg problemstillinger knyttet til alkohol, fattigdom, skoleforhold og retten til land og vann. Dette er ikke fortellingen om en heltefigur eller martyr, [...]

Elsa Laula-dihte staalehke nyjsene

2016-11-09T08:59:58+00:00søndag 6. november 2016|

Joekoen sjyöhtehke teatere saemien åejviegujnen bïjre: «ELSA LAULA» Elsa Laula Renberg (1877-1931) lij akte guvhkiehtæjja saemieaamhtesen sisnjelen aktene geerve jarkelimmesne nöörjen siebriedahkejieliedisnie. Aaj jïjtse bïjre klåamsoeji. Jeatjah baakoejgujmie; goh sjugniedamme teaterescenese 80 jaepieh mænngan Elsa sealadi. Elsa Laula Renberg lij meatan jïh veartenen voestes saemiesiebriem Sveerjesne tseegki jaepien 1904, jïh lij tsevtsiedæjja dan voestes abpelaanten [...]

Andre boller på Nordland Teater!

2016-09-28T15:14:21+00:00onsdag 28. september 2016|

På Lørdag 1 okt. kl. 12.00 er det Andre Boller på Teaterkaféen på Nordland Teater. Da skal Åarjelhsaemien Teatere presentere Plupp. I boken ”Plupp og Ulvene” av Inga Borg blir han kjent med ulvene som alle er så redd for.    Forteller: Leammuid Biret Ràvdná Og hvem vet, kanskje vi får et lite glimt av [...]

Silpegaaltijiste

2019-01-21T05:40:34+00:00mandag 26. september 2016|

Åarjelhsaemien Teatere reiser til Raasten Rastah for å fortelle historier og joike. Fredag 30.september kan dere høre oss på Røros Hotell/Storstuggu kl 16.30.

Puka Puka – Isogaisa !!

2016-08-10T11:09:50+00:00onsdag 10. august 2016|

Fredag 19 august kl. 15.00 holder Åarjelhsaemien Teatere workshop for barn i Lavvo 2 på festivalen Isogaisa i Tennevoll, Troms. Fra Aroatea/New Zeeland: Erena Rangimarie Rhöse Fra Sápmi/Sameland: Cecilia Persson

Samene på Arctic Race!

2016-08-13T09:28:16+00:00onsdag 10. august 2016|

Her kommer en hilsen med joik og dans fra Samefolket til verden. Kom å vær med på oppstarten av siste etappen på Arctic Race. Søndag kl. 9.30-13.00 på Polarsirkelsentret !  Dans og vimpel: Leammuid Biret Rávdná Joik: Cecilia Persson

PLUPP – akte jojkespïele, en jojkikal!!!

2016-06-15T12:16:24+00:00onsdag 15. juni 2016|

  PLUPP lea akte dejstie ov-våajnoes vaeresne. Plaavejaevrien lïhke Pluppe årroeminie sov voelpigujmie ektine mej nommh Tjeskie jïh Slamma – tjetskie jïh sluemege. Altese voepth leah plaave goh bïevlh gïjrege jïh altese tjeapohkenlijnie moerine slomtjeminie tjaktjege. Ij guhte maehtieh dam vuejnedh jallh govledh gænanh. Dah ajve viskes tjaktjelasth bïegkesne vuejnieh. Dah gïjrejohkem guvlieh mij tsirkeste. Men [...]

Forfatteren til Plupp – Inga Borg

2016-05-06T10:30:25+00:00søndag 10. april 2016|

Vi har æren av å presentere forfatteren og illustratøren Inga Borg. Hun føddes i Stockholm 1925 og tok sin utdannelse ved Kunsthøyskolen der, bland annet. Som 19 åring dro hun for første gang ut i fjellene og ble betatt. Etter dette kom fjellverden inn i hennes malerier. Tilbake i Stockholm med to små barn tegnet og malte hun [...]