Om2019-10-31T10:49:35+00:00

Teateren bïjre/

Om teateret

Ansatte

Teaterenåejvie/
Teatersjef

Cecilia Persson
cecilia@asteatere.no
Tlf: 975 16 605

Produksjonen åvtehke/
Produksjonsleder

Leammuid Biret Rávdná
biret@asteatere.no
Tlf: 941 76 440

Dorjeje/
Produsent
Camilla Drege Arntsen
948 31 964

Åarjelhsaemien Teatere

Åarjelsaemien teatere skal arbeide for å fremme og utvikle sørsamisk scenekunst. Sørsamisk språk og kultur skal stå sentralt i arbeidet.
Teatret skal fortsette det historiske samarbeidet med det sørsamiske området på svensk side og er et teater for hele det sørsamiske området i Norge.
Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk Teater ble stiftet i 1985 av eldre samer fra Norge og Sverige som ei amatørteatergruppe.
På denne måten ville de dele og synliggjøre sørsamisk språk og kultur.
Teateret eksisterte over landegrensene, med et sete i Mo i Rana og ett i Tarnaby.
ÅST (Åarjelhsaemien Teatere) arbeider med profesjonelle kunstnere, amatører, andre teatere, norske og samiske skoler.
Vi er i lokaler med Nordland Teater, Mo i Rana og drar stor nytte av det.

Styret 2016

Styreleder Svein Ole Granefjell, Sametinget

Nestleder Eirin Edvardsen, Nordland Fylkeskommune

Styremedlem Widar Aakre, Rana Kommune

Varamedlem Marja Lisa Thomasson

Varamedlem Beate Kristine Skogsholm

Varamedlem Anita Sollie

Samarbeidspartnere

Nordland Teater
www.nordlandteater.no

Turnéteatret i Trøndelag
http://www.turneteatret.no

Det Samiske Nasjonalteateret Beaivvás
www.beaivvas.no

Giron sámi teáhter
www.samiteahter.org

VEDTEKTER FOR ÅARJELHSAEMIEN TEATERE AS

§1
Selskapets navn skal være Åarjelhsaemien Teatere AS, forkortet til ÅST. Dette navnet er teatrets hovedbetegnelse, og skal brukes i alle sammenhenger.
Som et forklarende tillegg kan i enkelte sammenhenger en norskspråklig form benyttes. Denne skal være Sydsamisk teater AS.
§2
Åarjelhsaemien Teatere AS har hovedsete i Mo i Rana, Norge. Selskapets forretningskommune er 1833 Rana.
§3
Åarjelsaemien Teatere skal arbeide for å fremme og utvikle sørsamisk scenekunst. Sørsamisk språk og kultur skal stå sentralt i arbeidet. Teatret skal fortsette det historiske samarbeidet med det sørsamiske området på svensk side og er et teater for hele det sørsamiske området i Norge.
§4
Økonomisk overskudd av selskapets virksomhet skal i sin helhet anvendes til fremme av selskapets formål; likevel slik at selskapet kan foreta fondsavsetninger innenfor gjeldende skatte- og regnskapsregler. Selskapet skal ikke betale utbytte til eierne.
§5
Selskapets aksjekapital er NOK 100 000,- fordelt på aksjer å NOK 1000 fullt innbetalt og pålydende navn.
§6
Aksjenes omsettelighet er begrenset til aksjonærer som etter styrets oppfatning kan bidra til å fremme selskapets formål. Aksjeerverv er betinget av styrets godkjenning og at ny aksjonær skriftlig tiltrer aksjonæravtalen.
Ved overdragelse av aksjer har øvrige aksjonærer forkjøpsrett i samme forhold som de fra før av eier aksjer.
§7
Selskapets styre skal settes sammen av medlemmer som samlet vil utgjøre en helhetlig kompetanse. Styret skal søkes tilført kunnskap om sørsamisk språk og kultur, teaterfaglige forhold, økonomisk ledelse, forretningsdrift samt juridiske og samfunnsmessige forhold.
Styret har ansvar for at de partene som skal foreslå styremedlemmer i god tid før generalforsamlingen har kontakt slik at forslagene kan samordnes og tilpasses kriteriene i første ledd.
Styret skal ha 3-5 medlemmer, hvorav eierne har rett til å foreslå medlemmer og varamedlemmer til styret. Styremedlemmene har en funksjonstid på 2 -to- år.
Generalforsamlingen velger styreleder og nestleder. Styret må være fulltallig ved beslutningsavgjørelser.
§8
Styret er ansvarlig for teatrets virksomhet. Det skal påse at selskapets formål, slik dette framgår av disse
vedtektenes paragraf 3, blir fremmet, og at dette skjer i overensstemmelse med de økonomiske rammer som foreligger.
Styret skal påse at regnskap og verdiforvaltning gjøres på lovlig og betryggende måte.
Styret ansetter teatersjef og annet fast ansatt personale, og fastsetter instrukser for disse.
§9
Teatersjefen forestår selskapets daglige ledelse, og rapporterer til styret. Innenfor rammen av selskapets formål og tilgjengelige økonomiske ressurser, skal teatersjefen foreta teatrets kunstneriske og teaterfaglige disposisjoner, og kan herunder ansette personale i engasjementer og vikariater. Teatrets styre skal holdes løpende oppdatert om de disposisjoner teatersjefen foretar og som har betydning for teatrets produksjon og profil. Teatersjefen og eventuell økonomisjef kan ikke være medlem at styret, men teatersjefen møter fast i styret og fungerer som dettes sekretær.
§10
Selskapets signatur innehas av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
§11
Generalforsamlingen innkalles i henhold til aksjelovens bestemmelser.
Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:
Godkjenne årsregnskap og årsberetning
Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse
Valg av styre, styrets leder og styrets nestleder
Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor
Andre saken som i henhold til lover hører inn under generalforsamlingen
§12
Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret eller aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen krever det.
Ekstraordinær generalforsamling behandler kun de saker som er nevnt i innkallingen.
§13
Forslag om vedtektsendringer må være forelagt styret senest tre måneder før saken skal behandles på generalforsamlingen og kunngjøres for aksjonærene senest en måned før behandling.
§14
Ved oppløsing av selskapets skal gjenværende aksjeverdi fordeles på eiere i forhold til deres eierandel.
Eventuelle øvrige verdier i selskapet skal tilfalle samiske teater/kulturformål.
§15
For øvrig vises det til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Våre eiere

Åarjelhsaemien Teatere AS eies av Sametinget 55%,
Nordland Fylkeskommune 30% og Rana kommune 15%